tiny_website

No.
Program Çıktısı
PÇ1
Matematik ve fen bilimleri alanlarında genel mühendislik ile ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır.
PÇ2
Bilgisayar bilimi alanındaki temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ3
Bilgisayar bilimleri ve bilişimin karmaşık problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve çözer; bu amaçla uygun analiz, modelleme ve çözüm yöntemlerini seçer ve uygular.
PÇ4
Bilgisayar bilimleri ve bilişimin karmaşık problemlerinin çözümlerini elde etmek, var olan çözümleri iyileştirebilmek amacıyla deneysel ortamlar tasarlar, gerekli verileri toplar, düzenler, deneyleri gerçekleştirir ve çıkan bulguları analiz eder.
PÇ5
Öğrendiği uygulamalı ve kuramsal bilgiler, bilgi ve iletişim teknolojileri arasından belli bir bilgisayar bilimi veya bilişim probleminin çözümü için uygun olanları seçer ve kullanır.
PÇ6
Bilgisayar tabanlı sistemlerde, belli bir gereksinimi karşılayacak karmaşık sistem, alt sistem, bileşen ve süreçleri gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında tasarlar ve ortaya çıkacak uygulamanın yaşam çevriminin tüm aşamalarını gerçekleştirir.
PÇ7
Disiplinler arası problemler üzerinde de edindiği becerileri kullanır. Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
PÇ8
Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar. İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak sürekli mesleki gelişimin ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki güncel bilgileri, gelişmeleri, yeni teknolojileri takip eder, gerektiğinde Türkçe bilmeyen meslektaşları ile iletişim kurar. Kazandığı iletişim yeteneklerini etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama, etkin sunum yapma, açık ve anlaşılır talimat verme ve almada kullanır.
PÇ9
Bilişim uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlarda ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık, güvenlik, bireysel özgürlükler, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda doğurabileceği etkilerin bilincinde olur. Tasarladığı karmaşık sistem ve süreçlerde kısıt olarak bu etkileri ve bunların hukuki yönlerini göz önüne alır.
PÇ10
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. İş hayatıyla ilgili olarak proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi, yenilikçilik, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda farkındalığa sahip olur.